Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Obowiązek informacyjny na podstawie przepisów europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

1.         Administratorem, czyli organem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Główny Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 94, kod pocztowy 00-807, e-mail: info@gitd.gov.pl, tel. 22 22 04 000.

2.         Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@gitd.gov.pllub tradycyjnie pod adresem: Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa (z dopiskiem ochrona danych osobowych).

3.         Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Administratora na podstawie przepisów prawa, w szczególności: art. 50 ustawy o transporcie drogowym.

4.         Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa i niezbędne do zrealizowania celów dla jakich zostały zebrane. Następnie dane te będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, które zostały wydane na podstawie przepisów prawa.

5.         Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź podmiotom świadczącym dla Administratora usługi wsparcia w realizacji ustawowych obowiązków.

6.         W przypadku uznania, że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO to mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7.         Przetwarzanie Państwa danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany (w systemach teleinformatycznych), jednak nie będzie się to wiązało ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem. Oznacza to, że Administrator nie będzie dokonywał oceny Państwa czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej, zdrowotnej, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się oraz jakichkolwiek aspektów Państwa dotyczących. Jakakolwiek decyzja mogąca na Państwa wpływać będzie podejmowana przez upoważnionego do tego pracownika Administratora.

8.         Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Główny Inspektor Transportu Drogowego (Administrator) przetwarzając dane osobowe w związku z realizowaniem ustawowych zadań zwolniony jest z wykonywania obowiązków wynikających z art. 13-22 oraz art. 34 RODO w zakresie:

- obowiązku informacyjnego wobec Państwa,

- Państwa prawa żądania do sprostowania danych,

- Państwa prawa do bycia zapomnianym (do usunięcia danych),

- Państwa prawa do ograniczenia przetwarzania,

- obowiązku powiadomienia Państwa o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych,

- Państwa prawa do przenoszenia danych do innego Administratora,

- Państwa prawa do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych,- zawiadamiania Państwa o naruszeniach ochrony danych osobowych.

Polityka prywatności Aplikacji mobilnej dedykowanej przewoźnikom i kierowcom wykonującym transport ciężki międzynarodowy

Prosimy przeczytać – z należytą uwagą niniejszą politykę prywatności (dalej: Polityka Prywatności) przed przystąpieniem do korzystania z tej strony internetowej, ponieważ wyjaśnia, w jaki sposób będziemy przetwarzać dane osobowe Użytkowników Aplikacji mobilnej i prezentuje informacje o zakresie i sposobie przechowywania, zabezpieczania i wykorzystania danych jak również uprawnieniach Użytkowników i inne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą czy też z innych źródeł oraz w jaki sposób korzystamy z plików cookies. Korzystanie z niniejszej Aplikacji oznacza akceptację Polityki Prywatności.

Główny Inspektor Transportu Drogowego kwestię ochrony danych traktuje priorytetowo, zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).

Treść Polityki Prywatności jest udostępniona wszystkim Użytkownikom przez publikację na stronie internetowej. Administrator umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Polityki Prywatności.

 1. Użytym w treści niniejszej Polityki Prywatności zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:
 • Aplikacja – aplikacja mobilna dedykowana przewoźnikom i kierowcom wykonującym transport ciężki międzynarodowy,
 • Administrator – Główny Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 94, kod pocztowy 00-807, e-mail: info@gitd.gov.pl, tel. 22 22 04 000,
 • Użytkownik - jest osoba, która pobrała i zainstalowała Aplikację na swoim urządzeniu mobilnym typu smartfon,
 • RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 1. Aplikacja jest instalowana na urządzeniach mobilnych, w szczególności na telefonach komórkowych i tabletach i po uprzednim bezpłatnym pobraniu aplikacji za pośrednictwem:
 • - w przypadku urządzenia mobilnego z systemem Android z Google Play Store,
 • - w przypadku urządzenia mobilnego z systemem iOS z  Apple App Store,

Koszt transmisji danych pokrywa Użytkownik Aplikacji. Koszty te są zgodne z cennikiem dostawcy usług i transmisji danych.

 1. Warunkiem pobrania i korzystania z Aplikacji jest posiadanie sprawnego urządzenia typu smartfon, spełniającego następujące warunki techniczne:
 • dla wersji pobranej z Google Play Store:

- wersja systemu android nie niższa niż 4.4

 • dla wersji pobranej z Apple App Store:

- wersja systemu iOS nie niższa niż 9.0.

 1. Użytkownik w każdej chwili może zaprzestać korzystania z Aplikacji. W celu usunięcia Aplikacji z urządzenia Użytkownik powinien odinstalować Aplikację zgodnie z instrukcją danego urządzenia.
 2. Użytkownik sam decyduje, czy chce pobrać aktualizację Aplikacji poprzez ustawienia w swoim urządzeniu. Automatyczne pobieranie aktualizacji uzależnione jest od ustawień osobistych urządzenia. Jeśli użytkownik nie chce, aby aktualizacje pobierały się automatycznie, powinien wyłączyć możliwość automatycznych aktualizacji w swoim urządzeniu.
 3. Korzystanie z aplikacji nie wymaga podania jakichkolwiek danych osobowych. Aplikacja nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić identyfikację konkretnego użytkownika aplikacji.
 4. W zależności od platformy mobilnej, aplikacja może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:
 • pamięci urządzenia w celu instalacji samej Aplikacji,
 • lokalizacja urządzenia, po wyrażeniu zgody przez użytkownika.
 1. Aplikacja może uzyskać dostęp do lokalizacji urządzenia w celu wskazania Użytkownikowi danych teleadresowych najbliżej znajdujących się polskich placówek dyplomatycznych. Dane dotyczące lokalizacji urządzenia nie będą przetwarzane ani przechowywane przez Administratora.
 2. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza  danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom.
 3. Aplikacja mobilna nie korzysta z plików typu cookies.
 4. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności proszę nie instalować aplikacji lub ją odinstalować. Trwałe usunięcie aplikacji z urządzenia mobilnego jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z aplikacji.
 5. W przypadku pytań, wątpliwości lub konieczności złożenia reklamacji, co do działania Aplikacji mobilnej prosimy o kontakt pod adres mailowy: wspolpraca.miedzynarodowa@gitd.gov.pl .W przypadku kontaktu mailowego zainicjowanego przez Użytkownika Aplikacji, Administrator będzie przetwarzać udostępnione przez Użytkownika dane osobowe, takie jak imię, nazwisko i adres mailowy w celu nawiązania zwrotnego  kontaktu. Podanie danych przez Użytkownika nie jest obowiązkowe, lecz jest konieczne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, o które Użytkownik się zwrócił. Dane są natychmiast usuwane przez Administratora po ich wykorzystaniu. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@gitd.gov.pl lub tradycyjnie pod adresem: Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa (z dopiskiem ochrona danych osobowych).
 7. Polityka prywatności może ulec zmianie wraz z kolejnymi wydaniami Aplikacji. Zmiana jest wiążąca dla Użytkowników, którzy zainstalują takie wydanie Aplikacji i zaakceptują zmienione brzmienie Polityki prywatności.
 8. Niniejsza polityka prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Google Play Store oraz Apple App Store. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności Google Play Store oraz Apple App Store oraz przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Google Play Store oraz Apple App Store.  Informacje o politykach prywatności operatorów zewnętrznych:

https://www.google.com/policies/privacy/