Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Obowiązek informacyjny na podstawie przepisów europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

1.         Administratorem, czyli organem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Główny Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 94, kod pocztowy 00-807, e-mail: info@gitd.gov.pl, tel. 22 22 04 000.

2.         Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@gitd.gov.pllub tradycyjnie pod adresem: Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa (z dopiskiem ochrona danych osobowych).

3.         Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Administratora na podstawie przepisów prawa, w szczególności: art. 50 ustawy o transporcie drogowym.

4.         Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa i niezbędne do zrealizowania celów dla jakich zostały zebrane. Następnie dane te będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, które zostały wydane na podstawie przepisów prawa.

5.         Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź podmiotom świadczącym dla Administratora usługi wsparcia w realizacji ustawowych obowiązków.

6.         W przypadku uznania, że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO to mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7.         Przetwarzanie Państwa danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany (w systemach teleinformatycznych), jednak nie będzie się to wiązało ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem. Oznacza to, że Administrator nie będzie dokonywał oceny Państwa czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej, zdrowotnej, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się oraz jakichkolwiek aspektów Państwa dotyczących. Jakakolwiek decyzja mogąca na Państwa wpływać będzie podejmowana przez upoważnionego do tego pracownika Administratora.

8.         Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Główny Inspektor Transportu Drogowego (Administrator) przetwarzając dane osobowe w związku z realizowaniem ustawowych zadań zwolniony jest z wykonywania obowiązków wynikających z art. 13-22 oraz art. 34 RODO w zakresie:

- obowiązku informacyjnego wobec Państwa,

- Państwa prawa żądania do sprostowania danych,

- Państwa prawa do bycia zapomnianym (do usunięcia danych),

- Państwa prawa do ograniczenia przetwarzania,

- obowiązku powiadomienia Państwa o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych,

- Państwa prawa do przenoszenia danych do innego Administratora,

- Państwa prawa do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych,- zawiadamiania Państwa o naruszeniach ochrony danych osobowych.