Struktura

Biuro Dyrektora Generalnego
Do właściwości Biura Dyrektora Generalnego należy opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, prowadzenie rejestru porozumień, upoważnień i pełnomocnictw, opracowywanie i nadzór nad wdrażaniem rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzenie spraw wynikających z nawiązania, trwania i ustania stosunku pracy pracowników, w tym rozwoju zawodowego pracowników, organizacja praktyk i staży zawodowych, organizacja kursów specjalistycznych i szkoleń inspektorów Inspekcji, obsługa postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzenie kancelarii Inspektoratu, prowadzenie archiwum zakładowego, koordynacja zadań związanych z kontrolą zarządczą, audytem i kontrolą oraz realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W skład Biura Dyrektora Generalnego wchodzą wydziały:
1) Wydział Spraw Osobowych;
2) Wydział Szkolenia i Doskonalenia;
3) Wydział Zamówień Publicznych.

Biuro Elektronicznego Poboru Opłat

Biuro Elektronicznego Poboru Opłat Biuro Elektronicznego Poboru Opłat Biuro analizuje dane pochodzące z systemu elektronicznego poboru opłat w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań ustawowych oraz wykrywania i ujawniania naruszeń prawa, a także niekorzystnych dla Skarbu Państwa zjawisk i zachowań użytkowników dróg krajowych, prowadzi kontrolę stacjonarną obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych i pierwszoinstancyjne postępowania administracyjne oraz postępowania w sprawach o wykroczenia, wynikające z kontroli stacjonarnej obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych, a ponadto podejmuje czynności zmierzające do wyegzekwowania nałożonych kar pieniężnych z tytułu naruszeń związanych z kontrolą opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych oraz sprawuje w imieniu Głównego Inspektora nadzór merytoryczny nad działalnością kontrolną delegatur terenowych w zakresie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej, koordynuje pracę Mobilnych Jednostek Kontrolnych w ramach systemu elektronicznego poboru opłat.

W skład Biura wchodzi:

1. Wydział Postępowań Pierwszoinstancyjnych (BEPO-WP-I) składający się z:

a) Sekcji Postępowań Administracyjnych (BEPO-WP-I-SPA);

b) Sekcji Postępowań Egzekucyjnych i Rozliczeń (BEPO-WP-I-SER);

2. Wydział Obsługi Systemu Kontroli Elektronicznego Poboru Opłat, składający się z:

  a)       Sekcji Weryfikacji Danych (BEPO-WOS-SWD);

  b)       Wieloosobowego Stanowiska do spraw obsługi Mobilnych Jednostek Kontrolnych (BEPO-WOS-MJK)

3. Wieloosobowe Stanowisko do spraw administracyjnych (BEPO-SDA),

4. Wieloosobowe stanowisko do spraw planowania, analiz i strategii (BEPO-PAS).

Biuro Finansowo-Gospodarcze
Do właściwości Biura Finansowo-Gospodarczego należy planowanie i wydatkowanie budżetu, realizowanie zadań związanych z opracowywaniem budżetu w układzie zadaniowym i tradycyjnym, prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Inspektoratu oraz jego finansowo-księgowa i kasowa obsługa, tworzenie i nadzorowanie wdrażania polityki wynagrodzeniowej oraz administrowanie funduszem wynagrodzeń, nadzorowanie i monitorowanie procesu sprawozdawczego w Inspekcji w zakresie sprawozdań finansowych i budżetowych, prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem majątkiem Inspektoratu oraz gospodarką magazynową, wsparcie merytoryczne w zakresie prowadzenia i aktualizacji ewidencji środków trwałych oraz wsparcie w zakresie terminowego i prawidłowego przeprowadzania inwentaryzacji, ewidencja środków trwałych i gospodarka materiałowa, prowadzenie spraw dotyczących gospodarki mandatowej i windykacji należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych, prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w I instancji w przedmiocie odraczania terminu spłaty, rozkładania spłaty na raty oraz umarzania w całości lub w części należności z tytułu kar pieniężnych oraz grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego, za wyjątkiem spraw dotyczących kar administracyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. Nr 460, z późn. zm.), zapewnianie właściwych narzędzi i warunków pracy pracownikom, pozyskiwanie środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz wykonywanie obowiązków beneficjenta w zakresie merytorycznym, wynikającym z zawartych umów zewnętrznych i z pozostałych zadań biura, a także administrowanie nieruchomościami.
W skład Biura Finansowo-Gospodarczego wchodzą wydziały:

 1. Wydział Finansowo-Księgowy;
 2. Wydział Rachuby Płac;
 3. Wydział Planowania Budżetu, Analiz i Funduszy Rozwojowych;
 4. Wydział Gospodarki Mandatowej;
 5. Wydział Orzecznictwa;
 6. Wydział Windykacji;
 7. Wydział Gospodarczy.

Biuro Informatyki i Łączności
Biuro Informatyki i Łączności odpowiada za realizację zadań związanych z utrzymaniem sprawnej i wydajnej infrastruktury teleinformatycznej, rozwojem technologicznym systemów teleinformatycznych, inicjowaniem nowych systemów na podstawie wymogów funkcjonalnych innych komórek organizacyjnych, nadzorowaniem stanu technicznego oraz ilościowego posiadanych urządzeń teleinformatycznych, zachowaniem optymalnego stanu zabezpieczeń teleinformatycznych, utrzymaniem stałej, wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji elektronicznej, analizą potrzeb teleinformatycznych oraz związanym z tym przygotowywaniem planów oraz specyfikacji zakupów, zapewnianiem pracownikom Inspektoratu właściwych narzędzi informatycznych oraz pomocy w zakresie wykonywanych zadań.
W skład Biura Informatyki i Łączności wchodzą wydziały:

 1. Wydział Infrastruktury Teleinformatycznej i Wsparcia Użytkowników;
 2. Wydział Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń.

Biuro Nadzoru Inspekcyjnego
Biuro Nadzoru Inspekcyjnego przygotowuje kierunki działania i plany kontrolne Inspekcji, opracowuje procedury kontrolne Inspekcji, koordynuje pracę Mobilnych Jednostek Kontrolnych, przekazuje na bieżąco niezbędne informacje w związku z realizacją zadań kontrolnych, prowadzi kontrolę prawidłowości realizacji zadań Inspekcji w wojewódzkich inspektoratach transportu drogowego oraz delegaturach terenowych, sprawuje w imieniu Głównego Inspektora nadzór merytoryczny nad działalnością kontrolną wojewódzkich inspektorów transportu drogowego oraz delegatur terenowych w zakresie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej, analizuje realizację zadań Inspekcji wynikających z zadań bieżących oraz wytycznych Głównego Inspektora, analizuje potrzeby szkoleniowe w zakresie szkoleń inspektorów Inspekcji oraz opracowuje szczegółowe programy ich szkolenia, współpracuje z innymi organami administracji państwowej, w ramach współpracy międzynarodowej w uzgodnieniu z Wydziałem Współpracy Międzynarodowej Gabinetu Głównego Inspektora, zapewnia uczestnictwo w pracach wybranych zespołów i grup roboczych oraz zapewnia organizację na poziomie krajowym skoordynowanych kontroli, analizuje wnioski o przeprowadzenie kontroli oraz informacje na temat nieprawidłowości w przewozach drogowych, wydając stosowne zalecenia dla wojewódzkich inspektorów transportu drogowego oraz delegatur, analizuje potrzeby rozwojowe systemów teleinformatycznych wspierających czynności kontrolne i bierze czynny udział w pracach Biura Informatyki i Łączności w tym zakresie oraz koordynuje zbieranie danych z systemów informatycznych Inspekcji, w zakresie danych o działalności kontrolnej, w związku z zapytaniami podmiotów krajowych.
W skład Biura Nadzoru Inspekcyjnego wchodzą wydziały:
1) Wydział Analiz, Strategii i Planowania;
2) Wydział Nadzoru Jednostek Kontrolnych;
3) Wydział Kontroli Inspekcyjnej. 

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego
Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego odpowiada za realizację zadań związanych z kompetencjami Głównego Inspektora w zakresie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji wspólnotowych, świadectw kierowcy oraz innych uprawnień przewozowych, prowadzi postępowania administracyjne, w tym postępowania z wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw dotyczących wymogu dobrej reputacji, o której mowa w art. 7d ustawy dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, prowadzi obsługę przedsiębiorców związaną z wydawaniem uprawnień oraz wykonuje w imieniu Głównego Inspektora zadania wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym w zakresie obsługi administracyjno-technicznej komisji społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych pomiędzy przewoźnikami drogowymi.W skład Biura do spraw Transportu Międzynarodowego wchodzą wydziały:

 1. Wydział Zezwoleń;
 2. Wydział Uprawnień;
 3. Wydział Postępowań Administracyjnych;
 4. Wydział do spraw Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego.

Biuro Prawne
Biuro Prawne realizuje obsługę prawną Inspektoratu w zakresie wykonywania kompetencji Głównego Inspektora, jako organu administracji publicznej, prowadzi postępowania administracyjne pierwszoinstancyjne oraz odwoławcze lub z wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, za wyjątkiem spraw z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy należących do właściwości Biura do spraw Transportu Międzynarodowego, a także prowadzi postępowania w trybach nadzwyczajnych na podstawie przepisów k.p.a; prowadzi kontrolę stacjonarną obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych i pierwszoinstancyjne postępowania administracyjne oraz postępowania w sprawach o wykroczenia, wynikające z kontroli stacjonarnej obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych, a ponadto podejmuje czynności zmierzające do wyegzekwowania nałożonych kar pieniężnych z tytułu naruszeń związanych z kontrolą opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych; zapewnia reprezentację Głównego Inspektora w postępowaniach sądowych oraz postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów odrębnych, za wyjątkiem spraw należących do właściwości rzeczowej Gabinetu Głównego Inspektora, Biura Finansowo-Gospodarczego, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym i delegatur terenowych, a także, w uzgodnieniu z Wydziałem Współpracy Międzynarodowej Gabinetu Głównego Inspektora, zapewnia uczestnictwo w pracach wybranych zespołów i grup roboczych w ramach współpracy międzynarodowej oraz udziela informacji prawnej w zakresie kontroli przestrzegania warunków lub obowiązków wykonywania przewozu drogowego.
W skład Biura Prawnego wchodzą wydziały:

 1. Wydział Postępowań Pierwszoinstancyjnych;
 2. Wydział Postępowań Drugoinstancyjnych;
 3. Wydział Postępowań Sądowych;
 4. Wydział Postępowań do spraw Czasu Pracy Kierowców.

Biuro Spraw Wewnętrznych
Do zadań Biura Spraw Wewnętrznych należy przeciwdziałanie korupcji w Inspekcji.

Gabinet Głównego Inspektora
Gabinet Głównego Inspektora zapewnia obsługę organizacyjną prac Głównego Inspektora, Zastępcy Głównego Inspektora oraz zespołów doradczych i opiniodawczych, działających przy Głównym Inspektorze, koordynuje pomoc prawną świadczoną dla Głównego Inspektora, Zastępcy Głównego Inspektora oraz Dyrektora Generalnego, w tym zapewnia reprezentację przed sądami powszechnymi, za wyjątkiem spraw należących do właściwości Biura Prawnego i Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (wyłącznie sprawy o wykroczenia), koordynuje proces przygotowań obronnych, realizuje zadania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, koordynuje i nadzoruje sprawy związane z obsługą współpracy Głównego Inspektora z organizacjami międzynarodowymi, koordynuje zadania związane ze współpracą międzynarodową Inspekcji, nadzoruje sprawy związane z prawidłowym i terminowym załatwianiem skarg i wniosków, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi przygotowuje projekty odpowiedzi Głównego Inspektora na zapytania, dezyderaty i interpelacje poselskie dotyczące pracy Inspektoratu oraz Inspekcji, a także koordynuje udostępnianie informacji publicznej, wystąpienia związane z działalnością lobbingową, działalnością informacyjno-promocyjną, kontakty z mediami; za pomocą Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych realizuje w Inspektoracie zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z późn. zm.) oraz zadania dotyczące informacji oznaczonych klauzulą „Tajemnica skarbowa", o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 553, z późn. zm.).
W skład Gabinetu Głównego Inspektora wchodzą wydziały:
1)     Wydział Współpracy Międzynarodowej;
2)     Wydział Komunikacji i Promocji;
3)     Zespół Radców Prawnych;
4)     Wydział Koordynacji i Spraw Obywatelskich.

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD)
Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym wykonuje zadania związane z ujawnianiem za pomocą urządzeń rejestrujących naruszeń przepisów ruchu drogowego w zakresie przekraczania dopuszczalnej prędkości oraz niestosowania się do sygnałów świetlnych, prowadzeniem postępowań w sprawach o naruszenia związane
z niestosowaniem się do limitów prędkości oraz sygnalizacji świetlnej ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, współdziałaniem z zarządcami dróg w zakresie instalacji i usuwania urządzeń rejestrujących, instalacją i utrzymaniem urządzeń rejestrujących położonych w pasie drogowym wybranych rodzajów dróg, współdziałaniem z jednostkami samorządowymi
w zakresie funkcjonowania systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, współpracą z instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi w celu monitorowania najnowszych rozwiązań służących automatycznemu nadzorowi nad ruchem drogowym.
W skład Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym wchodzą wydziały:

 1. Wydział Instalacji oraz Utrzymania Urządzeń;
 2. Wydział Postępowań;
 3. Wydział Analiz i Rozwoju Systemowego;
 4. Wydział Nadzoru i Organizacji;
 5. Wydział Ogólny.

Delegatury terenowe 

Delegatura terenowa Inspektoratu wykonuje na swoim terytorialnym obszarze działania, w szczególności zadania z zakresu: ujawniania za pomocą urządzeń rejestrujących naruszeń przepisów ruchu drogowego w zakresie przekraczania dopuszczalnej prędkości oraz niestosowania się do sygnałów świetlnych, prowadzenia czynności w sprawach o naruszenia związane z niestosowaniem się do ograniczeń dopuszczalnej prędkości oraz sygnalizacji świetlnej, ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, współdziałania z zarządcami dróg w zakresie instalacji i usuwania urządzeń rejestrujących, instalacji i utrzymania urządzeń rejestrujących położonych w pasie drogowym wybranych rodzajów dróg, współdziałania z jednostkami samorządowymi w zakresie funkcjonowania systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, a także mobilnej kontroli obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych, prowadzonej w szczególności wobec podmiotów zagranicznych. Delegatura terenowa Inspektoratu wykonuje również inne zadania, wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i innych przepisów prawa, wskazane przez Głównego Inspektora. Struktura delegatury ma charakter bezwydziałowy.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Typ pliku Rozmiar
GITD_prezentacja projektu POIiS MS PowerPoint 10.3 MB
Struktura GITD.pdf PDF 702.6 KB