Struktura

Biuro Dyrektora Generalnego

Do zadań Biura Dyrektora Generalnego należy opracowywanie i nadzór nad wdrażaniem rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzenie spraw wynikających z nawiązania, trwania i ustania stosunku pracy pracowników, w tym rozwoju zawodowego pracowników, organizacja praktyk i staży zawodowych, organizacja kursów specjalistycznych i szkoleń inspektorów Inspekcji, obsługa postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzenie kancelarii Inspektoratu, prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem majątkiem Inspektoratu oraz gospodarką magazynową i materiałową, administrowanie nieruchomościami, zapewnienie właściwych narzędzi i warunków pracy pracownikom Głównego Inspektoratu, prowadzenie archiwum zakładowego, koordynacja zadań związanych z kontrolą zarządczą, audytem i kontrolą oraz realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Biuro Elektronicznego Poboru Opłat

Biuro Elektronicznego Poboru Opłat opracowuje strategię, plany oraz procedury kontroli elektronicznego poboru opłat, a także analizuje dane pochodzące z systemu elektronicznego poboru opłat w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań ustawowych oraz wykrywania i ujawniania naruszeń prawa, a także niekorzystnych dla Skarbu Państwa zjawisk i zachowań użytkowników dróg krajowych; monitoruje dyslokację Mobilnych Jednostek Kontrolnych i formułuje wnioski służące realizacji zadań kontrolnych; prowadzi kontrolę obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych i pierwszoinstancyjne postępowania administracyjne, oraz postępowania w sprawach o wykroczenia, wynikające z kontroli obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych, a ponadto podejmuje czynności zmierzające do wyegzekwowania nałożonych kar pieniężnych z tytułu naruszeń związanych z kontrolą opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych.

Biuro Finansowo-Gospodarcze

Do właściwości Biura Finansowo-Gospodarczego należy planowanie i wydatkowanie budżetu; realizowanie zadań związanych z opracowywaniem budżetu w układzie zadaniowym i tradycyjnym; prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Inspektoratu oraz jego finansowo-księgowa i kasowa obsługa; tworzenie i nadzorowanie wdrażania polityki wynagrodzeniowej oraz administrowanie funduszem wynagrodzeń; nadzorowanie i monitorowanie procesu sprawozdawczego w Inspekcji w zakresie sprawozdań finansowych i budżetowych; prowadzenie i aktualizacja ewidencji majątku oraz wsparcie w zakresie terminowego i prawidłowego przeprowadzania inwentaryzacji; prowadzenie spraw dotyczących gospodarki mandatowej i podejmowanie czynności zmierzających do wyegzekwowania publicznoprawnych i cywilnoprawnych należności Inspektoratu za wyjątkiem kar pieniężnych pozostających we właściwości Biura Elektronicznego Poboru Opłat; prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w I instancji w przedmiocie odraczania terminu spłaty, rozkładania spłaty na raty oraz umarzania w całości lub w części należności z tytułu kar pieniężnych oraz grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego, z wyłączeniem spraw należących do właściwości Biura Prawnego oraz spraw dotyczących kar pieniężnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191); pozyskiwanie środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz wykonywanie obowiązków beneficjenta w zakresie merytorycznym, wynikających z zawartych umów zewnętrznych i z pozostałych zadań biura.

Biuro Informatyki i Łączności
Biuro Informatyki i Łączności odpowiada za realizację zadań związanych z utrzymaniem sprawnej i wydajnej infrastruktury teleinformatycznej, rozwojem technologicznym systemów teleinformatycznych, inicjowaniem nowych systemów na podstawie wymogów funkcjonalnych innych komórek organizacyjnych, nadzorowaniem stanu technicznego oraz ilościowego posiadanych urządzeń teleinformatycznych, zachowaniem optymalnego stanu zabezpieczeń teleinformatycznych, utrzymaniem stałej, wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji elektronicznej, analizą potrzeb teleinformatycznych oraz związanym z tym przygotowywaniem planów oraz specyfikacji zakupów, zapewnianiem pracownikom Inspektoratu właściwych narzędzi informatycznych oraz pomocy w zakresie wykonywanych zadań.

Biuro Nadzoru Inspekcyjnego

Biuro Nadzoru Inspekcyjnego przygotowuje kierunki działań i plany kontrolne Inspekcji; opracowuje procedury kontrolne Inspekcji, za wyjątkiem określających działania prowadzone w ramach systemu elektronicznego poboru opłat; prowadzi kontrolę prawidłowości realizacji zadań Inspekcji w Biurze Elektronicznego Poboru Opłat, wojewódzkich inspektoratach transportu drogowego oraz delegaturach terenowych; sprawuje w imieniu Głównego Inspektora nadzór merytoryczny nad działalnością kontrolną wojewódzkich inspektorów transportu drogowego i Inspektoratu w zakresie elektronicznego poboru opłat; analizuje realizację zadań Inspekcji wynikających z zadań bieżących oraz wytycznych Głównego Inspektora; analizuje potrzeby szkoleniowe w zakresie szkoleń inspektorów Inspekcji oraz opracowuje szczegółowe programy ich szkolenia; zapewnia realizację obowiązku współdziałania Inspekcji z innymi służbami i podmiotami, o których mowa w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym; w ramach współpracy międzynarodowej, w uzgodnieniu z Wydziałem Współpracy Międzynarodowej Gabinetu Głównego Inspektora, zapewnia uczestnictwo w pracach wybranych zespołów i grup roboczych oraz zapewnia organizację na poziomie krajowym skoordynowanych kontroli; analizuje wnioski o przeprowadzenie kontroli oraz informacje na temat nieprawidłowości w przewozach drogowych, wydając stosowne zalecenia dla wojewódzkich inspektorów transportu drogowego oraz delegatur terenowych; analizuje potrzeby rozwojowe systemów teleinformatycznych wspierających czynności kontrolne i bierze udział w pracach Biura Informatyki i Łączności w tym zakresie oraz koordynuje zbieranie danych z systemów informatycznych Inspekcji, w zakresie danych o działalności kontrolnej, w związku z zapytaniami podmiotów krajowych.

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego odpowiada za realizację zadań związanych z kompetencjami Głównego Inspektora w zakresie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji wspólnotowych, świadectw kierowcy oraz innych uprawnień przewozowych; prowadzi postępowania administracyjne, w tym postępowania z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczących wymogu dobrej reputacji, z wyłączeniem spraw należących do właściwości Biura Prawnego, Biura Elektronicznego Poboru Opłat, Biura Finansowo-Gospodarczego i Gabinetu Głównego Inspektora; wykonuje w imieniu Głównego Inspektora zadania w zakresie obsługi administracyjno-technicznej komisji społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych; wykonuje zadania punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 18 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. L 300 z 14.11.2009, str. 51-71) oraz wykonuje zadania związane z prowadzeniem krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego, o którym mowa w art. 16 tego rozporządzenia, a także wykonuje określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym zadania związane z ochroną praw pasażerów korzystających z przewozu drogowego w ramach usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE L 55 z 28.02.2011, str. 1), z wyłączeniem spraw z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji, o których mowa w art. 82e i art. 95b ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Biuro Prawne

Biuro Prawne realizuje obsługę prawną Inspektoratu w zakresie wykonywania kompetencji Głównego Inspektora jako organu administracji publicznej, prowadzi postępowania administracyjne odwoławcze lub z wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, za wyjątkiem spraw z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy należących do właściwości Biura do spraw Transportu Międzynarodowego i Gabinetu Głównego Inspektora, a także prowadzi postępowania w trybach nadzwyczajnych na podstawie przepisów k.p.a., zapewnia reprezentację Głównego Inspektora w postępowaniach sądowych oraz postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów odrębnych, za wyjątkiem spraw należących do właściwości rzeczowej Gabinetu Głównego Inspektora, Biura Finansowo-Gospodarczego, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym i delegatur terenowych, zapewnia, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu, obsługę udziału Głównego Inspektora w procesie legislacyjnym w zakresie przepisów dotyczących przewozu drogowego oraz działania Inspekcji; opracowuje i opiniuje (pod względem legislacyjnym i zgodności z innymi wewnętrznymi aktami prawnymi) projekty wewnętrznych aktów prawnych, przygotowuje projekty upoważnień i pełnomocnictw oraz prowadzi rejestr porozumień, upoważnień i pełnomocnictw, a także, w uzgodnieniu z Wydziałem Współpracy Międzynarodowej Gabinetu Głównego Inspektora, zapewnia uczestnictwo w pracach wybranych zespołów i grup roboczych w ramach współpracy międzynarodowej oraz udziela informacji prawnej w zakresie kontroli przestrzegania warunków lub obowiązków wykonywania przewozu drogowego w związku z wniesieniem podania, w rozumieniu art. 63 k.p.a.

Biuro Spraw Wewnętrznych
Do zadań Biura Spraw Wewnętrznych należy przeciwdziałanie korupcji w Inspekcji.

Gabinet Głównego Inspektora
Gabinet Głównego Inspektora zapewnia obsługę organizacyjną prac Głównego Inspektora, Zastępcy Głównego Inspektora oraz zespołów doradczych i opiniodawczych, działających przy Głównym Inspektorze, koordynuje pomoc prawną świadczoną dla Głównego Inspektora, Zastępcy Głównego Inspektora oraz Dyrektora Generalnego, w tym zapewnia reprezentację przed sądami powszechnymi, za wyjątkiem spraw należących do właściwości Biura Prawnego i Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (wyłącznie sprawy o wykroczenia), koordynuje proces przygotowań obronnych, realizuje zadania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, koordynuje i nadzoruje sprawy związane z obsługą współpracy Głównego Inspektora z organizacjami międzynarodowymi, koordynuje zadania związane ze współpracą międzynarodową Inspekcji, nadzoruje sprawy związane z prawidłowym i terminowym załatwianiem skarg i wniosków, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi przygotowuje projekty odpowiedzi Głównego Inspektora na zapytania, dezyderaty i interpelacje poselskie dotyczące pracy Inspektoratu oraz Inspekcji, a także koordynuje udostępnianie informacji publicznej, wystąpienia związane z działalnością lobbingową, działalnością informacyjno-promocyjną, kontakty z mediami; za pomocą Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych realizuje w Inspektoracie zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z późn. zm.) oraz zadania dotyczące informacji oznaczonych klauzulą „Tajemnica skarbowa", o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 553, z późn. zm.).

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD)
Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym wykonuje zadania związane z ujawnianiem za pomocą urządzeń rejestrujących naruszeń przepisów ruchu drogowego w zakresie przekraczania dopuszczalnej prędkości oraz niestosowania się do sygnałów świetlnych, prowadzeniem postępowań w sprawach o naruszenia związane
z niestosowaniem się do limitów prędkości oraz sygnalizacji świetlnej ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, współdziałaniem z zarządcami dróg w zakresie instalacji i usuwania urządzeń rejestrujących, instalacją i utrzymaniem urządzeń rejestrujących położonych w pasie drogowym wybranych rodzajów dróg, współdziałaniem z jednostkami samorządowymi
w zakresie funkcjonowania systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, współpracą z instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi w celu monitorowania najnowszych rozwiązań służących automatycznemu nadzorowi nad ruchem drogowym.

Delegatury terenowe 

Delegatura terenowa Inspektoratu wykonuje na swoim terytorialnym obszarze działania, w szczególności zadania z zakresu: ujawniania za pomocą urządzeń rejestrujących naruszeń przepisów ruchu drogowego w zakresie przekraczania dopuszczalnej prędkości oraz niestosowania się do sygnałów świetlnych, prowadzenia czynności w sprawach o naruszenia związane z niestosowaniem się do ograniczeń dopuszczalnej prędkości oraz sygnalizacji świetlnej, ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, współdziałania z zarządcami dróg w zakresie instalacji i usuwania urządzeń rejestrujących, instalacji i utrzymania urządzeń rejestrujących położonych w pasie drogowym wybranych rodzajów dróg, współdziałania z jednostkami samorządowymi w zakresie funkcjonowania systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, a także mobilnej kontroli obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych, prowadzonej w szczególności wobec podmiotów zagranicznych. Delegatura terenowa Inspektoratu wykonuje również inne zadania, wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i innych przepisów prawa, wskazane przez Głównego Inspektora. Struktura delegatury ma charakter bezwydziałowy.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Typ pliku Rozmiar
GITD_prezentacja projektu POIiS MS PowerPoint 10.3 MB
Struktura GITD PDF 554.4 KB