Kierownictwo

1  Alvin Gajadhur - p.o. Główny Inspektor Transportu Drogowego

Doktor nauk chemicznych, absolwent technologii chemicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej oraz zarządzania i marketingu na Wydziale Inżynierii Produkcji PW. Jest urzędnikiem państwowym. Ukończył pierwszą edycję szkolenia dla kandydatów na inspektorów transportu drogowego. Od 2002 r. pełnił funkcję rzecznika prasowego Inspekcji Transportu Drogowego. Z dniem 6 stycznia 2016 r. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powierzyła mu pełnienie obowiązków Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Od wielu lat prowadzi również wykłady na wyższych uczelniach.
 

Łukasz Bryła - p.o. Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego     

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
i studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie Unii Europejskiej i Administracji Publicznej w Unii Europejskiej. Rozpoczął pracę w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego w 2008 roku, w latach: 2010-2014 zajmował stanowisko Naczelnika Wydziału Postępowań Sądowych Biura Prawnego,
a od sierpnia 2014 r. zajmował stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Prawnego. Posiada uprawnienia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych od 2009 r.

  • Piotr Zakrzewski - Dyrektor Generalny
  • Urszula Nowinowska - Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora
  • Marek Konkolewski - Dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
  • Hubert Jednorowski - Dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego
  • Cezary Jurkowski - Dyrektor Biura ds. Elektronicznego Poboru Opłat
  • Renata Rychter - Dyrektor Biura Prawnego
  • Janusz Sokalski - Zastępca Dyrektora Biura ds. Transportu Międzynarodowego
  • Dariusz Pater -  Dyrektor Biura Informatyki i Łączności
  • Adam Piotrkowicz - Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego
  • Anna Szczerbiak - Dyrektor Biura Finansowo-Gospodarczego