Kierownictwo

1  Alvin Gajadhur - Główny Inspektor Transportu Drogowego

Doktor nauk chemicznych, absolwent technologii chemicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej oraz zarządzania i marketingu na Wydziale Inżynierii Produkcji PW. Jest urzędnikiem państwowym. Ukończył pierwszą edycję szkolenia dla kandydatów na inspektorów transportu drogowego. Od 2002 r. pełnił funkcję rzecznika prasowego Inspekcji Transportu Drogowego. Od 6 stycznia 2016 r. pełnił obowiązki Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Z dniem 7 kwietnia 2017 r. powołany przez Prezes Rady Ministrów Beatę Szydło na wniosek Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka na Głównego Inspektora Transportu Drogowego.  Od wielu lat prowadzi również wykłady na wyższych uczelniach.

 

 

Łukasz Bryła - Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego     

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie Unii Europejskiej i Administracji Publicznej w Unii Europejskiej. Rozpoczął pracę w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego w 2008 roku, w latach: 2010-2014 zajmował stanowisko Naczelnika Wydziału Postępowań Sądowych Biura Prawnego, a od sierpnia 2014 r. zajmował stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Prawnego. Posiada uprawnienia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych od 2009 r.

Olga Tworek - p.o. Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2011 - 2013 odbywała aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Od września 2014 r. jest wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. W Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego pracuje od 2011 roku. W latach 2013-2017 zajmowała stanowisko Naczelnika Wydziału Postępowań w Biurze Elektronicznego Poboru Opłat i Biurze Prawnym, a od kwietnia 2017 r. zajmowała stanowisko Dyrektora Biura do spraw Transportu Międzynarodowego.

Rafał Kozłowski - p.o. Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego

Przez ponad 23 lata pełnił służbę w Policji, w tym ponad 18 lat - w Policji ruchu drogowego. Zajmował kolejne stanowiska wykonawcze a następnie kierownicze w jednostkach terenowych (KWP Białystok i Poznań) oraz w Komendzie Głównej Policji. Jako Dyrektor Biura Ruchu Drogowego odpowiadał za organizację, nadzór merytoryczny i pracę Policji ruchu drogowego. Pełnił także funkcję Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu - był bezpośrednio odpowiedzialny za organizację i funkcjonowanie służby prewencyjnej w Wielkopolsce.

 • Renata Rychter - Dyrektor Generalny
 • Urszula Nowinowska - Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora
 • Marek Konkolewski - Dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
 • Hubert Jednorowski - Dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego
 • Cezary Jurkowski - Dyrektor Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej
 • Agnieszka Brejnak - Dyrektor Biura Prawnego
 • Małgorzata Wojtal-Białaszewska - Dyrektor Biura ds. Transportu Międzynarodowego
 • Grażyna Mieszczak -  Dyrektor Biura Informatyki i Łączności
 • Mirosław Kamiński - Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego
 • Anna Szczerbiak - Dyrektor Biura Finansowego
 • Cezary Brzozowski - Dyrektor Biura Krajowego Systemu Poboru Opłat
 • Marcin Gałuszko - Dyrektor Biura Informacji i Promocji