Akty prawne

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych;
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1907);
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowania i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013 r. poz. 916);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity
    Dz. U. z 2017r. poz. 1257).