Przewóz rzeczy

Akty prawne

Wnioski i druki do pobrania

Wykaz ważnych decyzji administracyjnych

Zawieszenie uprawnień

Informacje dodatkowe

Sprawdź swoje dane

Sprawdź stan realizacji wniosku

Kurier

Kontakt


Biuro ds. Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, iż z uwagi na zmianę ustawy o transporcie drogowym, uległa zmianie treść wniosków licencyjnych oraz treść załącznika: oświadczenia o niekaralności – druk ON. Ponadto został wprowadzony obowiązek przedstawienia INFORMACJI z KRK jako załącznika do wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego  

Zgodnie z art. 7a ust. 3 pkt 6 oraz pkt 7 ustawy o transporcie drogowym:
Do wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego dołącza się:
(…)
6. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby:
a) będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,
b) prowadzącej działalność gospodarczą – w przypadku innego przedsiębiorcy,
c) zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy
–o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
7.  Oświadczenie osób, o których mowa w pkt 6, o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.