Inspekcja Transportu Drogowego rozpoczyna współpracę z Lasami Państwowymi

Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur i Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski, podpisali w dniu dzisiejszym porozumienie w zakresie wzajemnej współpracy mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach publicznych oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń drogowych dokonywanych w zakresie transportu drogowego.

To porozumienie ma na celu podniesienie bezpieczeństwa w transporcie drewna. Będziemy sprawdzali czy ładunek drewna jest właściwie zabezpieczony na pojazdach, czy pojazdy są we właściwym stanie technicznym. Będziemy sprawdzali normatywność pojazdów czy nie są przeładowane, gdyż zdarzają się przypadki, że pojazdy przewożące drewno są zbyt ciężkie. Pojazd, który przewozi zbyt dużo ładunku stwarza większe zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również przyczynia się do degradacji dróg – podkreślił Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

Na podstawie porozumienia inspektorzy transportu drogowego i leśnicy rozpoczną współpracę, której głównym celem jest prowadzenie wspólnych akcji kontrolnych, a także wymiana informacji odnośnie kontrolowanych pojazdów drogowych w zakresie legalności przewożonego drewna.

Podpisane porozumienie z Inspekcją Transportu Drogowego to jeden z elementów wielkiego systemu monitorowania przez Lasy Państwowe surowca drzewnego wprowadzanego do obrotu. Po zawarciu porozumień na poziomie województw będziemy tworzyć wspólne punkty kontrolne, gdzie funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego i strażnicy leśni będą zatrzymywać niektóre środki wywozowe i będą dokonywać sprawdzania czy dokumentacja wywozowa, którą będą się legitymować przewoźnicy jest zgodna z tym co nasi strażnicy leśni stwierdzą, iż jest na środku wywozowym – powiedział Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski.

W ramach tego porozumienia będziemy prowadzili również wspólne szkolenia i seminaria – dodał Szef ITD.

Zadaniem inspektorów transportu drogowego przewidzianym w porozumieniu jest m.in. poszerzenie wiedzy pracowników Lasów Państwowych z zakresu: dopuszczalnych wymiarów, mas i nacisków osi pojazdów i zespołów pojazdów, przepisów regulujących prawidłowy przewóz ładunków, w tym ładunków wystających poza obrys pojazdów – z uwzględnieniem specyfiki przewozu drewna, prawidłowego ustalania dopuszczalnej ładowności pojazdów i zespołów pojazdów, zasad zabezpieczenia ładunku drewna przed przemieszczeniem się w trakcie przewozu drogowego jak również warunków i zasad kontroli dokonywanej przez inspektorów ITD, w szczególności w zakresie przejazdów pojazdami nienormatywnymi.

Pracownicy Lasów Państwowych zobowiązali się do przeprowadzenia szkolenia dla inspektorów transportu drogowego w zakresie sposobów rozpoznawania rodzajów sortymentów drewna, cechowania i znakowania drewna, metod określania objętości i masy drewna na środkach transportu drogowego, a także dokumentacji, która jest sporządzana w związku z wykonywaniem wywozu drewna z lasów.

Podpisane porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony. Współpraca w zakresie wykonywania postanowień ujętych w tym dokumencie będzie realizowana przez Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego i Regionalnych Dyrektorów Lasów Państwowych.