Strona główna

Inspekcja Transportu Drogowego

Jakie wymagania muszę spełnić, żeby zostać inspektorem ITD? Czy osoba karana ma szanse zostać inspektorem?

Wymagania w stosunku do kandydatów na inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego określa art. 76 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. nr 125, poz. 874 ze zm.):

Art. 76. 1. Inspektorem może być osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie;

2) ma nienaganną opinię i nie była karana za przestępstwo umyślne;

3) legitymuje się świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym;

4) posiada prawo jazdy co najmniej kategorii B;

5) ukończyła 25 lat oraz posiada wymagany stan zdrowotny;

6) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny.

O zdolności do pracy wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy inspektora orzeka uprawniony lekarz na podstawie badania lekarskiego przeprowadzonego na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego (Dz. U. Nr 12, poz.117).

Zgodnie z art. 76 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym, zatrudnienie pracownika Inspekcji na stanowisku inspektora poprzedzone jest praktyką w ramach sześciomiesięcznego kursu specjalistycznego zakończonego egzaminem kwalifikacyjnym. Aby przystąpić do kursu, trzeba być zatrudnionym w Inspekcji oraz skierowanym na niego przez pracodawcę. Nie ma możliwości odbycia szkolenia oraz uzyskania uprawnień inspektora dla osoby z zewnątrz.

Szczegółowe warunki odbywania praktyki, programy szkolenia oraz sposób organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatów na inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, a także obowiązujące kryteria kwalifikacji, z uwzględnieniem czasu trwania praktyki i wiedzy niezbędnej dla inspektorów, kryteriów oceny osób przystępujących do egzaminu kwalifikacyjnego oraz trybu jego przeprowadzenia określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki, sposobu organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatów na inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. nr 5, poz. 50 ze zm.).

Ogłoszenia o naborze znajdują się w Biuletynach Informacji Publicznej Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego. Dane teleadresowe WITD znajdują się na stronie internetowej GITD w zakładce ?WITD?.

Copyright 2008 GITD.